SQL Server

SQL Server Recovery Pending Hatası Çözümü

Sql Server’da Recovery Pending durumda olan database’in düzeltilmesi DB_Name kısmına Database adını yazmalısınız. ALTER DATABASE [DB_Name] SET SINGLE_USER WITH NO_WAIT ALTER DATABASE [DB_Name] SET EMERGENCY; DBCC...

SQL Serverda Veritabanı Başına CPU Kullanımını Tespit Etmek

0

Bazı durumlarda SQL Server veritabanının ne kadar cpu kullandığını bilmemiz gerekebiliyor.  En çok cpu kullanan veritabanlarını tespit ederek gerekli performans çalışmalarında kullanabiliriz. [pastacode lang=”sql” manual=”USE%20master%0AGO%0A%0ACREATE%20FUNCTION%20dbo.udf_Get_DB_Cpu_Pct%20(%40dbName%20sysname)%0ARETURNS%20decimal%20(6%2C%203)AS%0ABEGIN%0A%20%0A%20%20%20DECLARE%20%40pct%20decimal%20(6%2C%203)%20%3D%200%0A%0A%20%20%20SELECT%20%40pct%20%3D%20T.%5BCPUTimeAsPercentage%5D%0A%20%20%20FROM%0A%20%20%20%20(SELECT%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5BDatabase%5D%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20CONVERT%20(DECIMAL%20(6%2C%203)%2C%20%5BCPUTimeInMiliSeconds%5D%20*%201.0%20%2F%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20SUM%20(%5BCPUTimeInMiliSeconds%5D)%20OVER%20()%20*%20100.0)%20AS%20%5BCPUTimeAsPercentage%5D%0A%20%20%20%20%20FROM%20%0A%20%20%20%20%20%20(SELECT%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20dm_execplanattr.DatabaseID%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20DB_Name(dm_execplanattr.DatabaseID)%20AS%20%5BDatabase%5D%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20SUM%20(dm_execquerystats.total_worker_time)%20AS%20CPUTimeInMiliSeconds%0A%20%20%20%20%20%20%20FROM%20sys.dm_exec_query_stats%20dm_execquerystats%0A%20%20%20%20%20%20%20CROSS%20APPLY%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20(SELECT%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20CONVERT%20(INT%2C%20value)%20AS%20%5BDatabaseID%5D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20FROM%20sys.dm_exec_plan_attributes(dm_execquerystats.plan_handle)%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20WHERE%20attribute%20%3D%20N’dbid’%0A%20%20%20%20%20%20%20%20)%20dm_execplanattr%0A%20%20%20%20%20%20%20GROUP%20BY%20dm_execplanattr.DatabaseID%0A%20%20%20%20%20%20)%20AS%20CPUPerDb%0A%20%20%20%20)%20%20AS%20T%0A%20%20%20WHERE%20T.%5BDatabase%5D%20%3D%20%40dbName%0A%0A%20%20%20RETURN%20%40pct%0AEND%0AGO” message=””...

Birden Çok Tabloyu Birleştirme

0

Verilerden anlamlı bir şey elde etmek istiyorsanız, neredeyse her zaman birden çok tabloyu birleştirmeniz gerekir. Bu makalede, farklı tür birleştirmeler kullanarak bunun nasıl yapılacağını göstereceğiz. Bunu başarmak için...